Vierdaagse specialisatieopleiding tot arbeidsmediator

Deze opleiding wordt sinds 2021 niet meer aangeboden.

 

Belangrijk:
De opleiding bestaat uit 8 dagdelen verspreid over 4 dagen en bevat 4 te onderscheiden modules. U kunt deze specialisatieopleiding aaneengesloten volgen, maar ook modules los volgen. Wanneer u alle 4 de modules hebt gevolgd krijgt u het Van Opstal & partners-certificaat ‘arbeidsmediator’ uitgereikt (dit laatste alleen voor mediators die een MfN-basisopleiding gevolgd hebben). Onze vierdaagse Specialisatieopleiding wordt niet alleen erkend door de MfN, maar ook door de  Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN). Dit betekent ook dat de opleiding voldoet aan het profiel van de arbeidsmediator zoals door de VAN opgesteld. Om lid te kunnen worden van de VAN dient u in ieder geval een door de VAN erkende specialisatieopleiding gevolgd te hebben.

Direct aanmelden    Reacties deelnemers

Toelichting: de context
Volgens de statistieken van de MfN hebben veel mediations in Nederland betrekking op arbeidsconflicten. Veel van deze mediations worden in gang gezet, direct of indirect, door toedoen van arbodiensten en/of verzekeraars. Dit heeft specifieke consequenties voor het uitoefenen van het mediationvak. Daar waar altijd gezegd wordt dat vrijwilligheid een van de belangrijkste kenmerken van mediation is lijkt mediation bij arbeidsconflicten soms meer op ‘onvrijwillige hulpverlening’. Dat maakt arbeidsmediation, met name als ze via een arbodienst of verzekeraar tot stand zijn gekomen, een speciale en moeilijke tak van sport in mediationland. U kunt te maken krijgen met deelnemers en/of met juridisch adviseurs, die uitsluitend voor de vorm hun medewerking toezeggen, maar die feitelijk het mediationproces bewust frustreren. Omdat mediations bij arbeidsconflicten vaak (te) laat worden ingezet, meestal pas als er al sprake is van (langdurig) verzuim en/of het arbeidsconflict al behoorlijk geëscaleerd is, monden veel arbeidsmediations uit in een exit-mediation. Ook kunt u te maken krijgen met zogenaamde ‘meer partijen-conflicten’ binnen teams of afdelingen van organisaties. Een allround arbeidsmediator dient dan ook in staat te zijn ook exit-mediations en groepsmediations effectief te begeleiden. Al met al vormen mediations bij arbeidsconflicten een echte uitdaging voor de gemiddelde mediator. Onze training is gebaseerd op onze jarenlange ervaring met duizenden succesvolle arbeidsmediations.

Doelgroep en leerdoelen
Deze opleiding is bedoeld voor mediators die zich willen specialiseren in arbeidsmediation en/of hun vaardigheden op het gebied van arbeidsmediation willen verdiepen. De opleiding is tevens geschikt voor leidinggevenden en P&O medewerkers die een basisopleiding tot mediator hebben gevolgd.

Na het afronden van deze specialisatieopleiding beschikt de mediator over voldoende theoretische kennis en voldoende vaardigheden om als allround arbeidsmediator effectief te bemiddelen in het kader van re-integratie-, exit- en groepsmediation. Verder is hij zich bewust van zijn specifieke rol in dit soort mediations. Alle belangrijke juridische aspecten in het kader van arbeidsmediation komen aan bod. Daarnaast krijgt de deelnemer bovenal (veel) praktische tips en technieken aangereikt om een succesvolle(re) arbeidsmediator te worden.

 

Beschrijving van de verschillende modules

Dag 1, module 1: Mediation in het kader van re-integratie en/of herstel arbeidsrelatie
Deze dag staat in het teken van mediation gericht op re-integratie en/of herstel van arbeidsrelaties. De specifieke context van arbeidsmediations komt aan bod. De deelnemer krijgt inzicht in zijn eigen rol en die van derden, die betrokken (kunnen) zijn bij het arbeidsconflict tussen werkgever/werknemer, leidinggevende/werknemer of tussen werknemers onderling. Bovendien is de deelnemer na dag 1 op de hoogte van alle belangrijke wet- en regelgeving in het kader van re-integratie.

Onderwerpen die aan bod komen:

 1.  Gedwongen vrijwilligheid
 2.   Voorgesprekken?
 3.   Mandaat
 4.   Omgaan met machtsongelijkheid
 5.   De specifieke rol van de arbeidsmediator
 6.   Juridische aspecten, Wet Poortwachter, STECR protocol, re-integratie 1e en 2e spoor
 7.   Effectief omgaan met de invloed van derden
 8.   Wat te doen als herstel arbeidsrelatie dreigt te mislukken?
 9.   Goed werkgever en goed werknemerschap
 10.   Diverse interventiemethoden en -stijlen
 11.   Opdrachten aan de hand van casuïstiek (geen rollenspelen, zie dag 4, module 4)

Dag 2, module 2: Exit-mediation
Deze dag staat in het teken van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst in een mediationtraject. De deelnemers zijn aan het einde van deze dag op de hoogte van de ins en outs van een succesvolle exit-mediation. Zij kennen hun eigen rol hierin en weten op welke wijze zij hun vaardigheden en technieken moeten inzetten. Ook alle belangrijke juridische aspecten in het kader van exit komen aan bod.

Onderwerpen die aan bod komen:

 1.   Diverse manieren waarop partijen de arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen
 2.   Juridische aspecten in het kader van exit-mediation
 3.   De transitievergoeding
 4.   De specifieke rol van de mediator bij exit-mediation
 5.   Effectief samenwerken met derden, waaronder adviseurs/advocaten
 6.   Het inventariseren van belangen en het verkennen van opties, ook bij exit (checklist)
 7.   Inhoud vaststellingsovereenkomst
 8.   De kunst en het spel van het (laten) onderhandelen (aan de mediationtafel zelf)
 9.   Het gebruik maken van schorsingen en caucus
 10.   De paradoxale benadering
 11.   Kosten en baten van een conflict
 12.   De afronding

Dag 3, module 3: Groepsmediation in de praktijk
Deze dag staat in het teken van mediation in teams en groepen. Aan het einde van de dag heeft de deelnemer zicht op de complexiteit van de problematiek en dynamiek rondom groepsmediation. Hij is een staat een plan van aanpak te maken. Daarnaast heeft hij kennis van de vaardigheden en technieken die hij in kan zetten en kent hij zijn valkuilen. Hij is in staat diverse werkvormen in te zetten teneinde het (groeps-)conflict vlot te trekken.

Onderwerpen die aan bod komen:

 1.   Theorie en praktijk van de systeembenadering
 2.   Aparte intake
 3.   Mediator of procesbegeleider?
 4.   Co-mediator
 5.   Groepsdruk
 6.   Plan van aanpak
 7.   Huiswerkopdracht
 8.   Conflictdomein
 9.   Agendaprobleem
 10.  Verslaglegging
 11.  Terugkoppeling
 12.  Werkvormen
 13.  Valkuilen

Dag 4, module 4: De praktijk van arbeidsmediation – practicum

Anders dan in het verleden staat de praktijkdag niet alleen open voor cursisten die dag 1 t/m 3 gevolgd hebben, maar ook voor oud-cursisten en voor alle praktiserende arbeidsmediators die graag nog eens een dag willen oefenen a.d.h.v. concrete praktijksituaties. Dit alles met 2 professionele acteurs en onder begeleiding van 2 zeer ervaren arbeidsmediators.

Deze dag staat in het teken van oefenen met acteurs aan de hand van door trainers en deelnemers ingebrachte casuïstiek. De trainers, die allen zelf zeer ervaren MfN-arbeidsmediators zijn, geven de deelnemers feedback zodat zij hun vaardigheden en technieken kunnen verbreden en verdiepen.

De cursisten bereiden voor deze module een (fictieve) casus uit de eigen praktijk voor. Zij geven een korte beschrijving van de context van de casus, beschrijven de rollen en geven aan wat is gelukt en wat niet. Welke belemmeringen zij hebben  ervaren en/of wat zij willen oefenen.

Ook de trainers brengen een aantal casus in, aan de hand waarvan specifieke vaardigheden, die tijdens de opleiding aan bod zijn gekomen, geoefend kunnen worden. De deelnemer ontvangt feedback, onder andere over de do’s en don’ts.