Wat is mediation?

Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil onder begeleiding van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. De praktijk wijst uit dat er voor de meeste geschillen uiteindelijk wel een oplossing is, die voor beide partijen aanvaardbaar blijkt te zijn. Het is echter voor de betrokkenen vaak moeilijk die oplossing te zien wanneer ze te zeer (emotioneel) in het conflict verwikkeld zijn. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. Mediation is een succesvolle methode van conflictoplossing gebleken en er wordt daarom ook steeds vaker gebruik van gemaakt, zowel in familie- als in arbeidszaken.

De rol van de mediator

De mediator staat niet boven de partijen. Hij doet geen uitspraak van bovenaf. Bij mediation bepalen de partijen zelf de oplossing. De mediator helpt betrokkenen beter naar elkaar te luisteren en effectiever met elkaar te communiceren, zodat er op zijn minst meer wederzijds begrip ontstaat voor elkaars standpunten en elkaars beleving. Vervolgens helpt hij hen op basis van dat toegenomen begrip met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen. Daarbij wordt niet meer zozeer gekeken naar ingenomen standpunten (het verleden), maar meer naar belangen, wensen of behoeften (de toekomst). De bereidheid bij partijen tot het uitvoeren van een gezamenlijk gekozen oplossing is in de regel hoog. Het is immers hun oplossing. Ook wordt de relatie niet onnodig beschadigd.

Twee belangrijke uitgangpunten

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten bij mediation: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Daarover worden vooraf afspraken gemaakt conform de werkwijze van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), voorheen Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Het doel van mediation: herstel arbeidsrelatie, re-integratie of exit?

Vaak is het doel van mediation, minimaal bij één van de partijen, te komen tot een herstel en continuering van de arbeidsrelatie. Mediation kan echter ook starten als of uitmonden in een zogenaamde exit-mediation. Het doel is dan om met wederzijds goedvinden te komen tot een beëindiging van het dienstverband op een wijze, die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Groeps- of teammediation

Hoewel teammediation en teamcoaching twee goed te onderscheiden interventies zijn is het doel vaak hetzelfde: teams effectiever en prettiger met elkaar laten samenwerken. Waar bij teammediation vaak sprake is van een conflict hoeft dat bij teamcoaching niet het geval te zijn. Echter, ook als er wel sprake is van een conflict kan teammediation, vanwege de formele insteek, door sommigen als een te zwaar middel worden ervaren. Ook dan kan teamcoaching uitkomst bieden. Onze dienstverlening is altijd maatwerk. Onze mediators/coaches zijn goed in staat u te adviseren welke interventie het meest geschikt is. Als het grote teams betreft is het meestal raadzaam twee mediators in te schakelen.