Veelgestelde vragen

1. Heeft mediation altijd zin?
Tenzij partijen er natuurlijk zelf tijdig en goed met elkaar uit kunnen komen heeft mediation bij arbeidsconflicten bijna altijd zin, ook als er al adviseurs of advocaten in het spel zijn. Indien ook zij bereid zijn een constructieve bijdrage te leveren aan het mediationproces, kan meestal verdere juridisering van het conflict voorkomen worden. Desgewenst kunnen de adviseurs aan de mediationtafel aanschuiven. Zelfs een niet geslaagde mediation geeft in alle gevallen een bepaalde vorm van duidelijkheid.

 

2. Zijn arbeidsgeschillen op te lossen met mediation?
Arbeidsmediation leidt meestal in relatief korte tijd tot een oplossing, hetzij in het kader van re-integratie en/of herstel van de arbeidsrelatie, hetzij in het kader van een regeling ter beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Over vele jaren berekend wordt bij Van Opstal & partners  gemiddeld 87% van alle mediations succesvol afgesloten. Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol afsluiten van een mediation is dat partijen de actieve wil hebben om in ieder geval te trachten er met elkaar uit te komen door middel van mediation. De mediator helpt partijen effectiever met elkaar te communiceren, ook al zijn er emoties in het spel en verschilt men (grondig) met elkaar van mening. De methodiek van mediation is erop gericht oplossingen te zoeken op basis van belangen, wensen en behoeften (toekomstgericht) en niet op basis van meningen en standpunten.

 

3. Is de werkgever niet altijd in het voordeel?
Bij een arbeidsconflict zoeken werkgever en werknemer in mediation naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Er is zodoende sprake van gelijkwaardigheid. De mediator ziet erop toe dat geen der partijen ongeoorloofde druk op de andere partij uitoefent.

 

4. Hoe lang duurt een mediationtraject?
Een mediationtraject duurt bij Van Opstal & partners gemiddeld 4 à 5 weken. Het is de taak van de mediator toe te zien op een voortvarend verloop van het mediationproces, iets waartoe ook partijen zich verbonden hebben door het bij aanvang ondertekenen van de mediationovereenkomst. Wel krijgen partijen voldoende gelegenheid om gedurende de mediation over bepaalde voorstellen na te denken of met iemand te overleggen.

 

5. Wie betaalt mediation?
In arbeidszaken is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten voor mediation draagt. Soms zijn werkgevers verzekerd tegen de kosten van mediation.

 

6. Wie ziet erop toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen?
In principe zorgt men zelf dat men de gemaakte afspraken nakomt. Partijen kunnen desgewenst in hun afspraken een evaluatietijdstip opnemen. Vanwege de bekendheid met de gemaakte afspraken geven partijen er soms de voorkeur aan de evaluatie te laten plaatsvinden onder begeleiding van de mediator. Op een door beide partijen ondertekende (vaststellings-)overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Zodoende kunnen partijen, zo nodig, nakoming van afspraken via de rechter vorderen.

 

7. Wanneer kan ik een mediator inschakelen?
In principe kunt u altijd een mediator inschakelen als beide partijen dit zinvol vinden. Dit geldt bijvoorbeeld ook als er inmiddels advocaten/juristen bij betrokken zijn.

 

8. Als ik meedoe aan mediation, hoe zit het dan met mijn juridische positie?
Mediation is een beproefde en succesvolle methode om arbeidsgeschillen op te lossen. Tijdens een mediation spreken partijen af geen juridische procedures tegen elkaar te voeren. Mocht mediation ondanks serieuze pogingen van betrokken partijen geen oplossing bieden, dan is een juridische procedure uiteraard nog steeds mogelijk. De enige restrictie is dat partijen elkaar geheimhouding hebben beloofd ten aanzien van alle nieuwe informatie die tijdens mediation, mondeling of schriftelijk, beschikbaar is gekomen. Deze geheimhouding geldt ook ten overstaan van arbiters en rechters. Echter, het is belangrijk te benadrukken dat nieuwe informatie meestal alleen voor de ontvanger van die ‘nieuwe’ informatie nieuw is, en dus niet voor de verstrekker daarvan. De geheimhoudingsplicht geldt dan alleen voor de ontvanger en niet voor de verstrekker van de ‘nieuwe’ informatie.