Resultaten en kosten van mediation

Resultaten van mediation
Over de laatste 3 jaar berekend werd 87% van alle door ons uitgevoerde mediations succesvol afgesloten. Over 2013 bedroeg dit slagingspercentage zelfs 90%. Daarmee overtreffen onze resultaten die van de meeste andere bureaus, want gemiddeld wordt in Nederland  ongeveer 70 à 75% van alle mediations succesvol afgesloten.

In het kader van de duurzaamheid van de door partijen overeengekomen oplossing hechten wij eraan dat alle geslaagde mediations ook afgesloten worden met een schriftelijke vaststellingsovereenkomst, die door beide partijen wordt ondertekend.

Wat zijn de kosten van mediation in tijd en geld?
Bij mediation wordt meestal in relatief korte tijd een oplossing bereikt. Zodra beide partijen akkoord zijn gegaan met de start van mediation kunnen de afzonderlijke voorgesprekken binnen 5 werkdagen plaatsvinden. Deze duren ongeveer 60 à 75 minuten. Daarna gaat het gemiddeld om 2  gezamenlijke bijeenkomsten. Indien aan het begin al duidelijk is dat het om een exit-mediation gaat, volstaan meestal 1 à 2 gezamenlijke gesprekken. De gemiddelde doorlooptijd van een mediationtraject is bij Van Opstal & partners ongeveer 4 weken.

De kosten worden berekend aan de hand van een vast uurtarief. Het honorarium is dus niet afhankelijk van het al dan niet bereiken van een oplossing. Zo is de neutraliteit van de mediator gewaarborgd. Het uurtarief van Van Opstal & partners varieert. Met sommige verwijzers zijn voor hun klanten prijsafspraken gemaakt. Maar in alle gevallen is ons uurtarief, ondanks de bovengemiddelde resultaten, concurrerend ten opzichte van de meeste andere aanbieders. Op basis van na-calculatie wordt alleen de daadwerkelijk door de mediator bestede tijd in rekening gebracht. Uiteraard wordt daarbij gestreefd naar een zo snel mogelijke afwikkeling van het mediationtraject,  cq. een zo snel mogelijke oplossing van het conflict. Gemiddeld worden per traject ongeveer 10 uur in rekening gebracht.

Bij arbeidsconflicten is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten draagt. Steeds vaker wordt mediation minstens gedeeltelijk vergoed door de verzekeraar.

Vrijblijvend contact
Indien u vrijblijvend informatie wilt inwinnen of vrijblijvend een offerte wilt opvragen neemt u dan gerust contact met ons op:

per email      :  info@vanopstalenpartners.nl

per telefoon:  (024) 366 09 44