Onze visie op conflicten

Overal waar mensen samenleven of samenwerken ontstaan vroeg of laat conflicten. Je zou dan ook kunnen zeggen dat ze bij het leven horen. Conflicten zijn dan ook niet het echte probleem. Ze brengen aan het licht waar een individu, team of organisatie verandering behoeft en bieden, in die zin, altijd ook een kans tot ‘groei’. Het is de kunst conflicten tijdig om te buigen tot iets positiefs en ze niet (onnodig) te laten escaleren. Daarvoor is een zeker vermogen tot effectief communiceren en zelfreflectie bij betrokkenen noodzakelijk. Ook als dat vermogen in principe voldoende aanwezig is, wordt het vaak door emoties aangetast. In plaats van wederzijds begrip en bereidheid tot verandering ontstaat er dan al gauw verharding in en tussen mensen. Als de conflictpartijen niet in staat blijken het tij tijdig te keren, kan een mediator uitkomst bieden.

Soms is exit-mediation de beste optie
Het voorgaande lijkt te suggereren dat, conform onze visie, in alle gevallen een herstel van (arbeids)relaties wenselijk is of tot de mogelijkheden behoort. Dit is niet persé onze visie. Wij zijn van mening dat er in bepaalde situaties juist moed voor nodig is om in te zien dat ‘groei’ alleen mogelijk is door de wegen te laten scheiden. Het is dan wel belangrijk, ons inziens, dat ernaar gestreefd wordt om op een zo goed mogelijke manier uit elkaar te gaan. Dat betekent dus bij voorkeur ‘met wederzijds goedvinden’ en zonder juridische procedures, waardoor immers relaties meestal nog verder onnodig beschadigd raken. Juridische procedures leveren in die zin vaak alleen maar verliezers op. Onze mediators zijn ook deskundig in het begeleiden van ‘exit-mediations’, die gericht zijn op het uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden op een voor beide partijen aanvaardbare wijze.