Onze werkwijze

Werkwijze conform de richtlijnen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
De mediators van Van Opstal & partners zijn allen MfN-registermediators en werken  conform de richtlijnen van de MfN. De MfN (voorheen NMI) is dé onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland.  Een mediation kan alleen starten als de deelnemers akkoord gaan met een vooraf te ondertekenen mediationovereenkomst. Zo’n schriftelijke overeenkomst is belangrijk, omdat daarin het MfN-mediationreglement  op het mediationproces van toepassing wordt verklaard.  Zo staat vast  wat het proces inhoudt en welke spelregels er gelden. Door het ondertekenen van de mediationovereenkomst  geven partijen op formele wijze aan dat zij:

  • zullen trachten het geschil gezamenlijk op te lossen door middel van mediation
  • bevoegd zijn tot het maken van afspraken
  • geheimhouding zullen betrachten conform daarover gemaakte afspraken

U kunt het MfN –mediationreglement  hier downloaden.

Het mediationproces – stap voor stap
Nadat de deelnemers hebben laten weten open te staan voor een gesprek met de mediator op relatief korte termijn neemt de door ons ingeschakelde mediator zo spoedig mogelijk contact op voor het maken van een afspraak. De mediators van Van Opstal & partners hebben in eerst een voorgesprek met partijen afzonderlijk. Ook op die voorgesprekken berust geheimhouding. De genoemde mediationovereenkomst wordt pas ondertekend aan het begin van het eerste gezamenlijke gesprek. Hoewel een MfN-mediation nogal formeel aanvangt komt het uiteindelijk gewoon neer op een (hopelijk) goed gesprek onder begeleiding van een deskundige bemiddelaar. Soms is er maar één gesprek nodig. Gemiddeld moet gedacht worden aan een traject van twee gezamenlijke gesprekken. 

De mediator is strikt onafhankelijk en onpartijdig en helpt partijen in hun onderhandelingsproces. Aan het begin van het proces wordt altijd eerst teruggekeken, hoe kort misschien ook: wat zijn de pijnpunten en de standpunten? Als daarover effectief gecommuniceerd is, in ieder geval effectiever dan voorheen, en het wederzijdse begrip (enigszins) is toegenomen,  wordt daarna de blik op de toekomst gericht. In dit laatste ligt de kracht van mediation. Er wordt naar oplossingen gezocht, niet vanuit pijnpunten en (juridische) standpunten, maar vanuit de belangen, wensen of behoeften van partijen . De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van hun eigen oplossing, waarvoor ze ook zelf verantwoordelijkheid dragen. Een beetje ‘geven en nemen’ is daarbij meestal onvermijdelijk. De gemaakte afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Met de ondertekening daarvan wordt de mediation afgesloten.