Algemene voorwaarden bij de trainingen van Van Opstal & partners

Deze algemene voorwaarden zijn mede gebaseerd op de betalingsverplichtingen die Van Opstal & partners dient na te komen jegens het betreffende congrescentrum, bij niet tijdige annulering van een training. Het doorgaan van trainingen hangt uiteraard af van het aantal (definitieve) inschrijvingen.

Artikel 1: definities
Opdrachtnemer: Van Opstal & partners
Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de training volgt
Opdrachtgever: de deelnemer of de organisatie, die de deelnemer afvaardigt

Artikel 2: aanmelding en inschrijving
Aanmelding voor de trainingen van Van Opstal & partners geschiedt bij voorkeur door het digitaal versturen van een aanmeldingsformulier. Uiteraard kan op verzoek ook een aanmeldingsformulier toegestuurd worden. Inschrijving geschiedt in principe op volgorde van aanmelding. Inschrijving is echter pas definitief als het volledige bedrag voor de training is overgemaakt.

Artikel 3: bevestiging
Van Opstal & partners zal de aanmelding en het definitief (niet) doorgaan van de training schriftelijk bevestigen, per e-mail of eventueel per post.

Artikel 4: betaling

  1. Van Opstal & partners zal binnen 3 werkdagen na aanmelding, als bedoeld in artikel 2, een factuur naar de deelnemer en/of opdrachtgever verzenden.
  2. Betaling van het door de deelnemer en/of opdrachtgever verschuldigde bedrag dient in principe plaats te vinden binnen 2 weken na factuurdatum.
  3. Indien, zonder schriftelijk bericht van annulering (per e-mail), betaling binnen de genoemde termijn van 2 weken na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden, is Van Opstal & partners in principe gerechtigd € 50,- excl. BTW aan kantoor- en administratiekosten in rekening te brengen.
  4. In gevallen waarin de deelnemer een factuuradres opgeeft dat afwijkt van zijn privé-adres blijft hij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de hier bedoelde verplichtingen.

Artikel 5: annulering door de deelnemer

  1. Na betaling van de deelnamekosten zal, bij schriftelijke annulering (per e-mail) tot 3 weken vóór de geplande (eerste) trainingsdag, het volledige bedrag gerestitueerd worden, echter met aftrek van € 50,- excl. BTW aan kantoor- en administratiekosten. Bij niet schriftelijke of bij latere annulering is in principe het volledige bedrag verschuldigd en zal er, afgezien van bepaalde overmachtsredenen, geen terugbetaling plaatsvinden.
  2. Indien bij een meerdaagse opleiding de deelnemer een bepaalde dag heeft gemist zal deze dag ingehaald dienen te worden om een certificaat van algehele deelname te kunnen ontvangen.
  3. Bij inschrijving voor een of meerdere dagen van een meerdaagse opleiding zullen de deelnamekosten voor die dag(en) alleen gerestitueerd worden bij schriftelijke annulering (per e-mail) tot 3 weken voor de eerste dag van de meerdaagse opleiding, echter met aftrek van € 50,- excl. BTW aan kantoor- en administratiekosten.
  4. Bij niet schriftelijke of te late annulering zal niet alleen geen terugbetaling plaatsvinden, maar is het in principe ook niet mogelijk het gemiste onderdeel zonder meer (kosteloos) in te halen bij een latere opleidingsgroep. Uit overwegingen van coulance kan Van Opstal & partners hier echter onder bepaalde voorwaarden van afwijken.

Artikel 6: verhindering van de deelnemer om overmachtredenen

  1. In zijn algemeenheid zal Van Opstal & partners, in relatie tot de betalingsverplichting van de deelnemer en/of opdrachtgever, naar redelijkheid zoveel mogelijk rekening houden met verhindering van een deelnemer om, door Van Opstal & partners als zodanig te beoordelen, overmachtsredenen, met name als door de verhindering het doorgaan van de training geen gevaar loopt, het een en ander afhankelijk van het gestelde minimum aantal deelnemers.
  2. Bij verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij Van Opstal & partners. Voor deze vervanging is de deelnemer en/of opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 7: annulering door opdrachtnemer
Van Opstal & partners behoudt zich het recht voor de training bij onvoldoende deelname te annuleren tot vijf werkdagen voor de afgesproken (eerste) trainingsdag. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en Van Opstal & partners zal, indien mogelijk, een alternatieve trainingsdatum voorstellen. Indien dit laatste de deelnemer niet schikt of als de training definitief niet doorgaat zal binnen 5 werkdagen na de geplande trainingsdag het volledige bedrag gerestitueerd worden aan de deelnemer en/of opdrachtgever. Voor eventuele voorgestelde en/of afgesproken alternatieve data geldt dit artikel onverkort.

Artikel 8: aansprakelijkheid
Van Opstal & partners is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de training, de annulering door Van Opstal & partners, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege Van Opstal & partners te werk zijn gesteld of van wier diensten door Van Opstal & partners gebruik is gemaakt.

Artikel 9: auteursrecht
Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het trainingsmateriaal en de overige, bij de training verstrekte materialen berust bij Van Opstal & partners. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Opstal & partners mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Artikel 10: wijziging (aantal) trainer(s)
Van Opstal & partners behoudt zich te allen tijde het recht voor trainers, door haar met de uitvoering van de training belast, te vervangen door andere trainers en tevens af te wijken van het eerder aangegeven aantal begeleidende trainers, indien de omstandigheden hier aanleiding toe geven.

Artikel 11: wijziging accommodatie
Van Opstal & partners behoudt zich te allen tijde het recht voor om een training of opleiding te verplaatsen naar een andere accommodatie dan eerder aangegeven, in welk geval de deelnemers daarover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Indien een deelnemer reeds een arrangement in de oude accommodatie heeft geboekt zal Van Opstal & partners bemiddelen met de betreffende organisatie.

Artikel 12: Permanente Educatie
De deelnemer aan trainingen voor wie NOVA of SKM/MfN punten van toepassing zijn gaat er mee akkoord dat persoonsgegevens van de deelnemer aan de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) of de Nederlandse Orde van Advocaten worden verstrekt, teneinde deze instanties in staat te stellen audits te kunnen uitvoeren.